ไขข้อข้องใจ ขายของออนไลน์เสียภาษีไหม

การทำธุรกิจออนไลน์มักมีคนตั้งข้อสงสัยอยู่บ่อยครั้งว่าด้วยความที่ธุรกิจเหล่านี้สามารถทำกันได้ง่าย ไม่ได้มีใครเข้ามาตรวจสอบอย่างจริงจังซึ่งต่างกับคนที่ทำธุรกิจแบบชัดเจน มีเอกสารหลักฐาน มีการจดทะเบียนที่ต้องมีเรื่องของภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจประเภทใดหากมีรายรับหรือรายได้ก็ต้องมีการเข้ากฎเกณฑ์เรื่องของภาษีอยู่แล้ว ทีนี้ลองมาทำความเข้าใจว่าการขายของออนไลน์มีเรื่องใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับภาษี

ทำความเข้าใจด้านภาษีกับการขายของออนไลน์

พื้นฐานสำคัญที่การขายของออนไลน์ต้องคำนึงมากที่สุดก็คือหากมีรายรับจาการขายสินค้าเกิน 1,800,000 บาทต่อปี จะต้องมีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่างเช่น หากมีรายได้เกินกว่าที่กำหนดเอาไว้ก็ต้องมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และนำภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสียไปบวกกับลูกค้า เช่น สินค้าชิ้นนี้ขาย 100 บาท เมื่อบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปด้วยก็จะต้องขายในราคา 107 บาท เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากรายได้ต่อปีไม่ถึง 1,800,000 บาท ก็ให้เสียแค่ภาษีบุคคลธรรมดาเท่านั้น ภาษีเงินได้ที่ว่านี้ ปกติแล้วหากเราเป็นผู้มีรายได้ตามกฎหมายแล้วเข้าเกณฑ์การเสียภาษีที่กำหนดก็ต้องมีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่แล้ว จะใช้หลักการคำนวณจากรายได้สุทธิ ทว่ากรณีที่เป็นนิติบุคคลก็ต้องมีการเสียภาษีนิติบุคคล ที่ใช้การคำนวณจากผลกำไรสุทธิแทน การขายของออนไลน์ยังถือเป็นรายได้ประเภทที่ 8 ก็คือเงินได้ประเภทอื่นๆ สามารถทำการเลือกหักค่าใช้จ่ายได้ 2 วิธี ได้แก่ วิธีเหมารวมในอัตรา 80% ของรายได้ กับการจ่ายตามความเป็นจริงหรือตามสมควร ส่วนที่เหลือหลังมีการหักค่าใช้จ่ายก็ให้นำมาลดหย่อนภาษีตามกฎหมายเพื่อเอาไว้คำนวณเป็นรายได้สุทธิกันต่อไป

การคำนวณภาษีแบบขั้นบันไดกับการขายของออนไลน์

  • 0 -150,000 บาท ได้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
  • 150,001-300,000 บาท เสียภาษี 5% สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท
  • 300,001-500,000 บาท เสียภาษี 10% สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท
  • 500,001-750,000 บาท เสียภาษี 15% สูงสุดไม่เกิน 37,500 บาท
  • 750,001-1,000,000 บาท เสียภาษี 20% สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
  • 1,000,001-2,000,000 บาท เสียภาษี 25% สูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท
  • 2,000,001-5,000,000 บาท เสียภาษี 30% สูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท
  • ตั้งแต่ 5,000,001 ขึ้นไป เสียภาษี 35%

หากว่าใครที่ไม่เสียภาษีจากการขายของออนไลน์หากเข้าตามกฎ ถ้าเลี่ยงภาษีต้องเสียเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีรายจ่าย นับแต่วันพ้นกำหนดให้ยื่นชำระ ปรับอาญาไม่เกิน 2,000 บาท จงใจแจ้งเท็จเพื่อหนีภาษี จำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี ปรับตั้งแต่ 2,000-200,000 บาท เจตนาละเลยไม่ยื่นภาษีตามกำหนด ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ยื่นภาษีไม่ครบปรับ 1-2 เท่า ของภาษีที่ต้องจ่ายทั้งหมด

 

admin Author